Podmienky

Vyplnením osobných údajov v časti "Kontakt" a ich odoslaním návštevník stránky súhlasí s tým, aby boli jeho údaje v nej obsiahnuté Spoločnosťou ďalej spracované. Údaje budú spracované výlučne za účelom plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a taktiež na marketingové účely Spoločnosti. Údaje budú zničené a prestanú sa spracúvať ihneď, ako prestanú byt použiteľné na účel, na ktorý boli spracované. Svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môže návštevník na základe písomnej žiadosti prostredníctvom e-mailu kedykoľvek vziať späť. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti spracúvať tieto údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie kontaktných povinností, ktoré vznikli na jej základe. Spoločnosť prehlasuje, že všetky návštevníkmi poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre účely poskytované na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom ochrane osobných údajov. Zákaznik výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály jemu poskytnuté zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa zákazník výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv.